От 13.03.2017 г. „ЗИИУ СТАНДАРТ” АД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0497-C01. Проектът “Развитие на управленския капацитет и растеж на "ЗИИУ СТАНДАРТ" АД”” се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Общата стойност на проекта е в размер на 549 400.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70% или 375 953.00 лева.
Целта на проекта е компанията да въведе ИКТ базирана система за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси. Внедряването на системата значително ще увеличи конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятието.

Можете да свалите необходимите документи от следните препратки:

1. Приложение 3.2. Публична Покана

2. Декларация ПМС 160

3. Методика за Оценка

4. Техническа Спецификация

5. Договор

6. Оферта

7. Изисквания към офертите