На 10.02.2021 г. „ЗИИУ СТАНДАРТ“ АД започна изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0816-C01 по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Общата стойност на проекта е 81 080.00 лв., от които 68 918.00 европейско и 12 162.00 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 10.02.2021 г.

Дата на приключване: 10.05.2021 г.

Място на изпълнение: гр. Благоевград.

Изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ цели да осигури оперативен капитал на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.